M.P CENTRAL BANK OFFICER'S UNION BHOPAL
Bhopal
President
Mr.B.S.Shrivastava
General Secretary
Mr. D.S.Bhadauria
Treasurer
Mr.B.P.Tiwari
Reg. Secy., Bhopal
D.K.Baser
Reg. Secy., Gwalior
Anshuman Singh
Reg. Secy., Sagar
R.K.Thakur
Reg. Secy., Ho-bad
V.K.Verma

Reg. Secy., Ratlam

K.D.Patidar

OFFICE BEARERS - MPCBOU, BHOPAL / MANAGING COMMITEE MEMBERS
NAME POSITION STD OFFICE RESI.
B.S.Shrivastava President 0755 2341534 2340699
M.S.Tomar Vice President 07412 235457 9826010632
S.K.Jain Vice President 0751 2321395 2337387
R.S.Tomar Vice President 0755 2553139 2670444
J.P.Sharma Vice President 0755 2466876 9300811795
K.D.Patidar Vice President 07422 222973 241238
A.K.Bakliwal Vice President 0731 2540335 5024011
D.S.Bhadauria Gen.Secretary 0755 2553872 2671193
D.K.Baser Dy.Gen.Secretary 0755 2556910 2772194
V.K.Verma Dy.Gen.Secretary 07574 275138 253011
R.K.Thakur Jt. Secretary 07582 2241132 230121
A.Pargaonkar Jt. Secretary 0755 2466876 2465999
R.K.Tiwari Jt. Secretary 07581 240473 240473
Kishore Aras Jt. Secretary 07562 227081 0755-2562490
G.D.Agarwal Jt. Secretary 0731 2559555 2621072
Anshuman Singh Jt. Secretary 0751 2321395 2234315
G.D.Mahajan Org. Secretary 0731 2403911 2363521
P.S.Kushwah Org. Secretary 07412 235986
H.K.Choube Org. Secretary 07582 222231 9827341910
A.K.Shafi Org. Secretary 07147 288335 207141232255
Sharad Kanthali Org. Secretary 0731 2543578 2105997
B.P.Tiwari Treasurer 0755 2760736 2416612
B.N.Dhawan Jt.Treasurer 0755 2553872 2113113
B.P.Tiwari Treasurer 0755 2760736 2416612
NAME STD OFFICE RESI.
P.K.Upadhyay 0755 2542293 2602381
M.Thakur 0755 2545732 2766989
K.M.Verghese 0755 2554197 2583102
Bharat Khatri 0755 2558285 2467823
P.S.Batham 0755 2466876 2494452
H.Sarada 0755 2552023 5270409
Meena Suhalka 0755 2553872 2562882
Omana.V 0755 2553872 2764568
Rajendra Verma 0751 2320375 982623948
R.S.Choukse 07532 226593 223515
M.R.Mathur 0751 2327729 2331581
B.S.Parihar 0751 2470380 2336064
N.K.Dubey 0751 2470380 2338570
Asha Chaddha 0751 2321395 2330831
J.P.Raghuwanshi 07582 222231 231585
J.B.S.Raikwar 07582 222388 239991
G.P.Upadhyay 07582 224132 2363521
N.Gunawat 07732 252052 271314
R.S.Dubey 07141 234557 234628
G.S.Thakur 07143 282722
S.K.Mishra 07141 232834 230538
Pushpa Shree 07574 275335 29893382845
M.K.Khan 0731 2403911 9303233057
G.Sanmugam 0731 2434512 2573447
H.L.Jain 07412 235183 230554
M.L.Jain 07412 235184 264471
G.P.Gupta 07433 222165
Rekha Dudani 07423 232708 504901

TOP